Art Portfolios > Solnit Series

Detail of Solnit Diptych (tree)
Detail of Solnit Diptych (tree)
Photogram
10" by 8"
2022